h福利工口

h福利工口

陈壁土制,窃真气骤补中焦;麦麸皮制,抑酷性勿伤上膈。 此皆约取《素问》之粹言。

时万历岁庚寅春上元日,州山人凤洲王世贞拜撰。《别录》复有乱发,大义与发相同,不必别出。

又曰∶远而奇偶,制大其服;近而奇偶,制小其服。 方寸匕者,作匕正方一寸,抄散取不落为度。

初生苗,叶高六七寸,似荠,故《别录》名狗荠。 盖上古司岁备物,火气司岁,则备温热之药。

后人不体物理,不察物性,而妄加炮制者,不独一僵蚕已也。 主治暴热身痒者,风热之邪,暴客皮肤,一身苦痒。

再煎提过,或有锋芒如芒硝,或有圭棱如马牙硝,故硝石亦有芒硝、牙硝之名,与朴硝之芒牙同称,然水火之性则异也。破子脏中血,及症瘕结气者,阳长阴消,阳气透发,则症结破散矣。

Leave a Reply